شکستگی دندان تا زیر لثه نفوذ کرده که ما با استفاده از لیزر منطقه را آماده برای پر کردن مجدد کردیم

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن